Ochrona Danych Osobowych

Polityka Ochrony danych PKS International Cargo S.A.

 

Szanowni Państwo,

 

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

 

2.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935

 

3.

ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

 

4.

 Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie: 77 42 76 422

– pod adresem e-mail: zarzad@pkscargo.pl

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PKS International Cargo SA ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole

 

5.

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, jest nim Joanna Hofman-Psyk, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:  PKS International Cargo SA ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

 

6.

ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.

Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

 

7.

Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni  pracownicy ADO.             

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

– nabywcy wierzytelności:……………………………………………………

– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki )

– biura informacji gospodarczej………………………

– świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek………………….

– świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne……………………………..

– świadczące usługi informatyczne i nowych technologii……………………..

– świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne……………………

– świadczące usługi płatnicze…………………………………..

– świadczące usługi księgowo-finansowe…………………….

– świadczące usługi audytorskie i kontrolne……………………………………..

– świadczące usługi prawne i windykacyjne……………………………………….

 

8.

Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.

 

9.

ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od  Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać  przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 

10.

Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

– marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– monitoringu wizyjnego

-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 

11.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

12.

 Podstawy prawne przetwarzania danych           

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda

– art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

– art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego

– art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo S.A.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem E:mail: ido@pkscargo.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

A – realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

B- wypełnienia obowiązku prawnego – przestrzeganie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m.in. prawa celnego, ustawy o rachunkowości)

C- rozpatrzenia reklamacji na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

D- marketingowym na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

 

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila, firmom transportowym, firmom pośredniczącym w transporcie, dostawcom oprogramowania IT, do urzędów m.in.: Urzędu Celnego, Urzędu Wojewódzkiego.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane będą przechowywane w przypadku celu:

 

A-C przez czas określony w przepisach prawa m.in. celnego, ustawy o rachunkowości

D – do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”)informujemy Państwa, iż:

 

Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych w ramach umowy zawartej z PKS International Cargo SA jest PKS International Cargo SA z siedzibą w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, oraz dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez PKS International Cargo SA, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, okres wynikający z kodeksu celnego, ustawy o rachunkowości lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z PKS International Cargo SA.

 

Pani/Pana dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategorią odbiorców: przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez PKS International Cargo SA.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl, lub wysyłając pismo na adres: PKS International Cargo SA, ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKLAMACYJNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo S.A.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem E:mail: ido@pkscargo.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji reklamacji na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c RODO –obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zawartego w Kodeksie Cywilnym.
  • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmie hostingowej, kancelariom prawnym, bankom, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń i realizacji przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

KLAUZULA - MARKETING

FACEBOOK

 

Korzystając z naszego profilu na Facebook poprzez lajkowanie,wysłanie do nas  wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo SA
z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935

 

W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA/KONTRAHENTA

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935

 

W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem
e-mail ido@pkscargo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – art.6. ust.1.lit.f RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom auditorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień
i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej
z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

REKRUTACJA

Rekrutacja

 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935

 

W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail ido@pkscargo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych pkscargo.pl

PKS International Cargo S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę pkscargo.pl, gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających naszą stronę. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Pkscargo.pl nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz serwis.
Mechanizm Cookies na naszej stronie internetowej
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających nasz serwis ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu pkscargo.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Odnośniki do innych stron
Strona pkscargo.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www PKS International Cargo S.A.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Zgoda na cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszej strony. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Polityka cookies nie zawierają żadnych danych osobowych tzn. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie identyfikatorów tj. imię i nazwisko, numer ewidencyjny, adres, dane o lokalizacji, szczególne znaki fizyczne lub genetyczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo S.A. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się pod adresem: ido@pkscargo.pl.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół PKS International Cargo S.A. przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73 w Opolu tj. parkingi, chodniki, ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków.

 

6. Kamery monitoringu nagrywają (tylko obraz ) w sposób ciągły, wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres do 14 dni. Po tym okresie podlegają zniszczeniu poprzez automatyczne nadpisanie. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wersja mobilna