PKS Cargo
B2B
strzałka
24 sierpnia 2022

Kontrola IJHARS

KONTROLA IJHARS

IJHARS 1

Czym jest kontrola IJHARS?

Jest to kontrola wykonywana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzącej nadzór nad artykułami rolno-spożywczymi w produkcji i w obrocie zarówno towarów wywożonych za granicę, jak również tych sprowadzanych do kraju.

Towary podlegające granicznej kontroli IJHARS

Każdy towar, wprowadzany na terytorium UE z wyłączeniem Państw członkowskich EFTA wyszczególniony w wykazie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi musi zostać poddany kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W tym wykazie znaleźć możemy: warzywa i owoce, nasiona i ziarna, mięsa, owoce morza jak również alkohole o określonej pojemności opakowania. Ogólnie ujmując wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z przeznaczeniem do celów spożywczych. Do kontroli kwalifikowane są towary, których importowana jest minimalna ilość podlegająca kontroli. I tak w przypadku masła minimalna wielkość to 0,5 t, a cukru to 15 t. Kompletna lista wraz z kodami CN znajduje się pod linkiem: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Przebieg kontroli

Kontrola towarów przywożonych z zagranicy przeprowadzana jest przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Aby zainicjować proces kontroli należy przesłać do wojewódzkiego inspektoratu „zgłoszenia do kontroli granicznej”. Powinno ono zawierać tylko te partie towaru, które spełniają kryterium minimalnej ilości.
Podstawowym zadaniem kontrolerów jest ustalenie zgodności towarów z przepisami i deklaracjami jakościowymi przedstawionych przez importera. Kontrola będzie obejmować co najmniej jedną z czynności:
• sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,
• sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji produktów oraz warunków jego przechowywania i transportu,
• oględziny artykułu rolno-spożywczego (oględziny mogą obejmować sprawdzenie cech organoleptycznych),
• pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne,
• ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego.
To inspektor podejmuje decyzje o zakresie kontroli uwzględniając cechy badanego towaru oraz warunki techniczne. Próbki pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po przeprowadzeniu kontroli, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, sporządzany jest w trzech egzemplarzach protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy. Stanowi on podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.
Pieniądze

Opłaty

Opłaty za przeprowadzenie kontroli ponoszą przedsiębiorcy i są oni zobowiązani do ich uiszczenia bez względu na wynik tej kontroli. Koszty wyliczane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (sejm.gov.pl)
SANKCJE

Sankcje

Towar nie spełniający wymagań nie może być wprowadzony do obrotu. Może być on jednak „doprowadzony do zgodności” np. przez zmianę oznakowania i po pozytywnej ponownej kontroli dopuszczony do obrotu.

Służby IJHARS działają przy naszych agencjach celnych w Korczowej, Hrebennem, Hrubieszowie, Dorohusku, Małaszewiczach, Białej Podlaskiej, Koroszczynie, Siemianówce, Bobrownikach, Białymstoku, Kuźnicy, Bezledach, Gdyni, Koninie, Żarskiej Wsi, Opolu, Cieszynie, Chyżnem.