Unia Europejska

 

PKS International Cargo S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0041/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 630 791,24 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 256 367,92 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy PKS International Cargo S.A. poprzez modernizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa w ramach wdrożenia i integracji systemów informatycznych B2B/B2E.

 

Realizacja projektu odbędzie się dzięki: wdrożeniu systemu klasy ERP, dzięki któremu możliwa będzie integracja oraz automatyzacja wszystkich procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa wnioskodawcy w obszarach funkcjonalnych marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, prawa, księgowości i finansów oraz zasobów ludzkich; oraz wdrożeniu dedykowanego systemu B2B który pozwoli klientom PKS International Cargo na bezpośredni dostęp do dokumentów i informacji związanych z realizacją usług. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PKS International Cargo S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy PKS International Cargo S.A. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0020/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018 r. – 31.05.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 138 186,07 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 90 859,54 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu rosyjskim i białoruskim.

 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

 – wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

 – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju

przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

 

 

Wersja mobilna