PKS Cargo
B2B
strzałka
27 września 2022

Kontrola sanitarno-epidemiologiczna

GRANICZNA KONTROLA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Importerzy sprowadzający żywność lub materiały czy wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, zobowiązani są do zgłoszenia towaru do kontroli granicznej. Kontroli sanitarno-epidemiologicznej poddawane są produkty sprowadzane z krajów trzecich. Przeprowadzane są one na przejściach granicznych przez upoważnionych pracowników państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Kontrole mogą odbywać się również w składach celnych i miejscach docelowego przeznaczenia, wtedy przeprowadzane są przez powiatowe stacje sanitarne odpowiednie do miejsca złożenia towaru.

Granicznej kontroli podlegają też produkty, które zostały przywiezione do Polski z innego kraju unijnego w sytuacji, gdy nie przeszły one kontroli w kraju UE, w którym przekraczały granicę, a są objęte procedurą celną w Polsce.

Graniczna kontrola nie jest obowiązkowa w sytuacji:

– przy wywozie towarów do państw trzecich,

– przy przywozie towarów w ilości wskazującej, że nie jest on do handlu,

– przy imporcie towarów z innego kraju członkowskiego. Niezbędne są jednak dokumenty potwierdzając, że towar jest bezpieczny.

Należy pamiętać, że niektóre przywożone towary objęte są „szczegółowymi warunkami przywozu” lub podlegają one „wzmożonym kontrolom przy imporcie” przykładem może być zagrożona skażeniem radioaktywnym żywność z Japonii. Przy większości produktów tego typu obowiązuje Wspólnotowy Dokument Wejścia CED- Common Entry Document.

KONTROLA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KROK PO KROKU

1. Złożenie wniosku

Należy wypełnić wniosek oraz załączyć wymagane dokumenty zawierające: nazwę towaru, wielkości partii, kraj pochodzenia i nazwy producenta. Ponadto dokumenty powinny wskazywać miejsce przeznaczenia oraz osobę odpowiedzialną za towar Komplet dokumentów należy przesłać 48 h przed planowanym przyjazdem towaru do granicznej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (odpowiedniej dla miejsca docelowego przeznaczenia towaru) Towary podlegające „szczególnym warunkom przywozu” lub „wzmożonym kontrolom przy imporcie” należy zgłosić poprzez wypełnienie części I dokumentu CED

Niezbędne dokumenty

- Deklaracje, certyfikaty i wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność towaru z przepisami prawa.
- Dokumentacja przewozowa określająca środek transportu i rodzaj towaru.
Do towarów objętych „szczególnymi warunkami przywozu” należy dołączyć oryginały dokumentów wymaganych analiz. Czyli wniosek należy złożyć w formie papierowej- listownie lub osobiście. Ponadto przy niektórych towarach wymagane jest dostarczenie ich świadectw zdrowia i certyfikatów analiz.

2. Sprawdzenie dokumentów przez stację sanitarno-epidemiologiczną

3. Kontrola transportu i przechowywania

podczas której zostanie oceniony: stan sanitarny pojazdu, temperatura przewozu, czy spełnia wymagania higieny oraz sposób przechowywania i transportu.

4. Pobranie próbek do oceny i w uzasadnionych przypadkach poddanie ich badaniu w laboratorium.

Pracownik stacji oceni towar pod kątem: stanu i oznakowania opakowania, oceny organoleptycznej czy widocznych zanieczyszczeń biologicznych lub innych.

5. Otrzymanie protokół z kontroli granicznej sporządzonego w dwóch egzemplarzach.

6. Sporządzenie świadectwa lub zakaz wprowadzenia towaru do obrotu.

Świadectwo potwierdza spełnienie wymagań zdrowotnych na terenie UE. W przypadku, gdy inspekcja sanitarna wyda decyzję o zakazie wprowadzenia towaru do obrotu może nakazać jego zniszczenie albo zwrot do kraju spoza UE. Możliwe jest otrzymanie zgody na inne zastosowanie towaru np. na pasze czy celów przemysłowych. Jednak taka decyzja pozostaje w kwestii inspektora.

Opłaty

Na zakończenie kontroli wystawiona zostanie decyzja o wysokości opłat. Kwoty zależne są od wykonanych czynności przez pracownika stacji i np. kontrola dokumentów to koszt 17 zł, zaś np. oględziny towaru o masie powyżej 60 ton to koszt 500 zł

Odwołanie

Od decyzji inspektoratu sanitarno-epidemiologicznego można się odwołać w terminie 14 dni od wydania decyzji. W odwołaniu nie podaje się szczegółowego uzasadnienia. Wystarcza wyrazić sprzeciw co do decyzji. Po zbadaniu odwołania inspektorat może utrzymać w mocy decyzję, uchylić w całości lub częściowo, umorzyć postępowanie odwoławcze.

 

Informacje w tekście aktualne są na dzień 23.08.2022