PKS Cargo
B2B
strzałka
14 lutego 2024

Słownik agencji celnej: poznaj kluczowe pojęcia
SŁOWNIK BRANŻY TSL
CZ. 1 SŁOWNIK AGENCJI CELNEJ


Witamy na naszym blogu! Dzisiaj rozpoczynamy niezwykłą podróż przez gąszcz terminologii związanej z agencją celna oraz szeroko pojętym sektorem transportu, spedycji i logistyki (TSL). W ramach projektu „Słownik branży TSL” zapraszamy Was do zgłębienia tajników terminologii celnej, ponieważ ich znajomość jest niezbędna dla każdego, kto uczestniczy w międzynarodowym handlu. Od AEO po zgłoszenie celne, analizować będziemy kluczowe pojęcia, z którymi spotykacie się na co dzień w swojej działalności biznesowej. Gotowi na pełne zanurzenie w świat procedur celnych i logistycznych? Zapraszamy do lektury, a przede wszystkim do korzystania z naszego słownika agencji celnej

A

AEO: Authorised Economic Operator – upoważniony przedsiębiorca.

AGREX: pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

C

CŁO(podatek celny) to rodzaj opłaty nakładanej przez państwo na towary w związku z ich wywozem (cło eksportowe) i przywozem (cło importowe) dokonywanym przez jego granice, a także ich tranzytem (cło tranzytowe) przez jego obszar.

CVEDWspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu.

D

DŁUG CELNY: Zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) wynikające z mocy prawa odnoszące się do towarów.

DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Procedura stosowana w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Zastosowanie tej procedury nadaje towarowi nieunijnemu status towaru unijnego. Dodatkowo, należy spełnić pozostałe formalności oraz uiścić prawnie wymagane opłaty, w tym opłaty celne.

DOZÓR CELNY: Działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

E

EAD: Wywozowy Dokument Towarzyszący (dokument zaopatrzony w kod kreskowy).

EORI: numer ewidencyjny wymagany w obrocie towarów z krajami z poza terenów unijnych. Jeden przedsiębiorca może mieć jeden numer EORI na terenie Unii Europejskiej np. w Polsce taki numer składa się z liter PL, numeru NIP-u oraz ciągu do 17 znaków (pięć zer).

I

IMPORT: kluczowy element handlu międzynarodowego. Umożliwia dostęp do różnorodnych produktów, surowców lub usług niedostępnych lub ograniczonych na rynku krajowym. Ponadto firmy korzystają z importu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty spoza kraju lub uzyskać korzyści konkurencyjne. Korzyści płynące z importu to niższe koszty produkcji lub uniknięcie ograniczeń lokalnych. Ponadto import wiąże się z procedurami celnymi, podatkowymi i logistycznymi, które przedsiębiorstwa działające w sektorze TSL muszą zrozumieć i przestrzegać. 

INTRASTAT: system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. 

ISZTAR 4: przeglądarka systemu ISZTAR4 dostarcza informacji o obowiązujących środkach taryfowych (m.in. nomenklatura, stawki celne) i pozataryfowych (środki polityki handlowej, takie jak środki dozoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe, kontyngenty, plafony, jak również zakazy przywozu lub wywozu), oraz o podatkach (VAT i akcyza).

K

KARNET TIR: dokument spełniający dwie funkcje: gwarancyjną i celną. Ułatwia przewóz towarów w tranzycie i eksportowych pod zamknięciem celnym przez terytorium wielu krajów bez konieczności zabezpieczenia należności. Warto podkreślić, że karnet ten „otwierany” jest podczas odprawy celnej, a „zamykany” w kraju docelowym podczas odprawy importowej. Wypisanie karnetu TIR klient może zlecić agencji celnej. Dodatkowo karnet TIR musi być zgłoszony do systemu NCTS – czym zajmują się również nasi agenci celni.

KONTROLA CELNA: określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi przepisami regulującymi wprowadzanie, wyprowadzanie, tranzyt, przemieszczanie, składowanie i końcowe przeznaczenie towarów przemieszczanych między obszarem celnym a terytoriami spoza tego obszaru.

M

MAGAZYN CZASOWEGO SKŁADOWANIA: umożliwia przechowywanie towarów na okres nie dłuższy niż 90 dni. Co ważne, w tym czasie należy dopełnić wszelkie formalności celne i zgłosić towar do odprawy celnej albo przenieść towar do składu celnego. 

MRNnumer zgłoszenia nadawany przez informatyczne systemy celne służące do obsługi zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych.

MRXnumer ewidencji manifestów eksportowych.

N

NCTSNowy Skomputeryzowany System Tranzytu, wspólny dla wszystkich krajów UE system informatyczny obsługujący operacje tranzytowe, oraz zabezpieczenia w procedurze tranzytu.

P

PROCEDURA CELNA: jedno z możliwych przeznaczeń celnych. Należy zaznaczyć, że rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu, wywóz, procedury specjalne (składowanie celne, uszlachetnianie czynne, „end use”, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne).

PROCEDURA UPROSZCZONA: pozwala na stosowanie ułatwień w czynnościach związanych z procedurami celnymi. Proces odprawy celnej staje się znacznie prostszy i mniej skomplikowany, dzięki czemu importer lub eksporter zyskuje na czasie, a tym samym ogranicza koszty związane z postojami. Dodatkowo zastosowanie procedury uproszczonej daje możliwość przeprowadzenia odprawy celnej bez konieczności pojawienia się fizycznie towaru w urzędzie celnym. Przede wszystkim istotny jest fakt, że odprawa celna odbywa się na miejscu uznanym, które może być ustanowione nawet na terenie klienta.

PUESC: Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, poprzez którą można komunikować się ze służbą celno-skarbową w coraz szerszym zakresie usług (EORI, AEO, rejestracja upoważnień w SZPROT itp.).

R

ROZLICZENIE PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 33A: Artykuł 33a daje możliwość bezgotówkowego rozliczenia VAT-u. VAT należny z tytułu importu towarów rozliczany jest bezpośrednio w części deklaracji pliku JPK-VAT. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zamrażania środków na poczet zobowiązań podatkowych.

S

SKŁAD CELNY: rodzaj magazynu będącego pod dozorem celnym. Składy celne przeznaczone są do przechowywania towarów nieunijnych bez konieczności opłacenia należności do momentu dopuszczenia do obrotu. Dlatego też procedura składu celnego ma zastosowanie w sytuacji, gdy towar nieunijny wymaga dostosowania do wymogów wspólnoty np. naniesienia znaku CE, etykiet z tłumaczeniem lub inne czynności spełniające wymagania prawne. Warto podkreślić, że zaletą magazynowania towaru w składzie celnym jest możliwość sukcesywnego wyprowadzania towaru i wprowadzania go do obrotu bez konieczności uiszczania opłat za cały magazynowany towar, a jedynie od wyprowadzonej ilości.

SPECJALNE PROCEDURY CELNE: pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Należy zaznaczyć, że procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. W efekcie przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Przede wszystkim są to procedury na które jest wymagane pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

ŚWIADECTWO POCHODZENIA: jest to dokument potwierdzający pochodzenie eksportowanego towaru. Świadectwa pochodzenia legalizujemy tylko przy dokonywaniu odpraw eksportowych na zlecenie eksportera.

T

T1: towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego pochodzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

T2: towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej (np. towary akcyzowe itp.) lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie np. Szwajcarię.

TARYFA CELNA: urzędowy wykaz grup towarów lub towarów podlegających ocleniu i właściwych im stawek celnych.

TRANZYT: pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów krajowych i zagranicznych. Mając to na uwadze, procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.

U

UBEZPIECZENIA GRANICZNE: usługa skierowana do klientów z poza krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), na których spoczywa obowiązek wykupienia dodatkowych ubezpieczeń granicznych.

USZLACHETNIENIE BIERNE: jest to jedna z procedur celnych pozwalająca na czasowy wywóz towarów unijnych poza obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom przetwarzania, czyli naprawy, obróbki, montażu. Zaś przy przywozie gotowych produktów na obszar celny UE można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

USZLACHETNIENIE CZYNNE: procedura uszlachetnienia czynnego stosowana podczas przywozu czasowego towarów nieunijnych na obszar Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom przetworzenia np. montażu, obróbki, naprawy. Innymi słowy do skorzystania z procedury uszlachetniania czynnego upoważnia odpowiednie pozwolenie.

Z

ZGŁOSZENIE CELNEczynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.

ZGŁOSZENIE CELNE WYWOZOWE: dotyczy towarów eksportowanych do państw trzecich, czyli poza teren Unii Europejskiej. Procedura ta nie wymaga pozwoleń ani uiszczenia należności celnych.

ZGŁOSZENIA EPI-TIR: elektroniczne wyprzedzające zgłoszenie tranzytowe EPI wymagane jest przy wjeździe przez granicę białoruską na teren Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). W rezultacie zgłoszenie EPI-TIR zgodnie z gwarancją wynikającą z osłony przewozu pod Karnetem TIR spełnia jednocześnie funkcję celną jak i gwarancyjną.

ZWOLNIENIE CELNEczynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.

Kończymy na dzisiaj! Mam nadzieję, że zainteresował Was nasz wstęp do projektu „Słownik branży TSL – cz.1 słownik agencji celnej”. Rozwinięcie wiedzy ułatwi codzienną pracę i pomoże unikać zbędnych kłopotów. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności. Już niedługo pojawi się kolejna część „Słownika branży TSL”. Teraz czas na zgłębienie wiedzy o agencji celnej i procedurach celnych!

Dominika Akielaszek | 14-02-2024r.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Z NAMI PRZEKROCZYSZ GRANICE!

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami, aby omówić potrzeby Twojego biznesu!